Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

TìmM(z) mà: ∣ z − 2 + i ∣ = 2 1 ​ .

Tìm M(z) mà: 

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

∣ z − 2 + i ∣ = 2 1 ​ ⇔ ∣ ( a − 2 ) + ( b + 1 ) i ∣ = 2 1 ​ ⇒ ( a − 2 ) 2 + ( b + 1 ) 2 = 4 1 ​ M(z) là tập các điểm thuộc hình tròn tâm I (2; -1) bán kính 2 1 ​ .

M(z) là tập các điểm thuộc hình tròn tâm I (2; -1) bán kính .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm M(z) mà: ∣ z − 5 i ∣ ≤ 3 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG