Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để vất pt sau vô nghiệm: { x 2 − 7 x − 8 ≤ 0 m 2 x + 1 > ( 2 m − 1 ) x + 3 ​

Tìm m để vất pt sau vô nghiệm:

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đưa về { − 8 < x < 1 ( a 2 − 3 a + 2 ) > 2 ​ Xét các trường hợp a 2 -3a+2 bằng 0, dương và âm Vậy 0 ≤ a ≤ 3

Đưa về

Xét các trường hợp a2-3a+2 bằng 0, dương và âm

Vậy 0

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình (I) { x 3 − y 3 = m ( x − y ) x + y = − 1 ​ Tìm m để hệ có 3 nghiệm (x 1 ;y 1 );(x 2 ;y 2 );(x 3 ;y 3 ) vớix 1 ,x 2, x 3 lập thành cấp số cộng trong đó 2 trong 3 số có trị tuyệt...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG