Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để với mọi

Tìm m  để  open parentheses m plus 1 close parentheses x squared plus m x plus m less than 0  với mọi x element of straight real numbers 

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

với mọi (do )

 với mọi  

 (do   )

2

Câu hỏi tương tự

Tìm tập nghiệm S của bất phương trình ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG