Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để tiếp tuyến của đồ thị hàm số ( C ) ; y = ( 2 m − 1 ) x 4 − m x 2 + 8 tại điểm có hoành độ x = 1 vuông góc với đường thẳng ( d ) : 2 x − y − 3 = 0.

Tìm m để tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm có hoành độ  vuông góc với đường thẳng 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Có y ′ = 4 ( 2 m − 1 ) x 3 − 2 m x nên hệ số góc tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x = 1 là k 1 ​ = y ′ ( 1 ) = 4 ( 2 m − 1 ) − 2 m = 6 m − 4. Hệ số góc của đường thẳng ( d ) : 2 x − y − 3 = 0 là k 2 ​ = 2. Để thỏa mãn yêu cầu bài toán ta phải có k 1 ​ k 2 ​ = − 1 ⇔ ( 6 m − 4 ) .2 = − 1 ⇔ m = 12 7 ​ .

Chọn C.

Có  nên hệ số góc tiếp tuyến tại điểm có hoành độ  là

Hệ số góc của đường thẳng  là 

Để thỏa mãn yêu cầu bài toán ta phải có 

1

Câu hỏi tương tự

T ì m m để h à m s ố y = x 4 + ( 3 m + 1 ) x 2 − 3 c ó ba c ự c tr ị , đồ ng th ờ i ba đ i ể m c ự c tr ị t ạ o th à nh m ộ t tam gi á c câ n c ó độ dài c ạ nh đ á y b ằ ng 3 2 ​ độ dàicạnh bên.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG