Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để đồ thị y = x + 2 f ( x ) := x 2 + m x + 2 m − 3 ​ tiếp xúc với trục hoành

Tìm m để đồ thị  tiếp xúc với trục hoành

R. Roboctvx92

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đồ thị tiếp xúc với trục hoành ⇔ { △ = 0 f ( − 2 )  = 0 ​ ⇔ { m 2 − 8 m + 12 = 0 1  = 0 ​ ⇔ [ m = 2 m = 6 ​

Đồ thị tiếp xúc với trục hoành 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m đểhàm số y = x − m f ( x ) := 3 x 2 + m x − 3 m − 1 ​ luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG