Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm một nguyên hàm của hàm số biết A. B. C. D.

Tìm một nguyên hàm F left parenthesis x right parenthesis của hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals left parenthesis 48 x minus 7 right parenthesis ln x biết F left parenthesis 1 right parenthesis equals 5

A. F left parenthesis x right parenthesis equals open parentheses 24 x squared minus 7 x close parentheses. ln x minus 12 x squared plus 7 x minus 5

B. F left parenthesis x right parenthesis equals open parentheses 24 x squared minus 7 x close parentheses. ln x minus 12 x squared plus 7 x plus 5

C. F left parenthesis x right parenthesis equals open parentheses 24 x squared minus 7 x close parentheses. ln x minus 12 x squared plus 7 x plus 9

D. F left parenthesis x right parenthesis equals open parentheses 24 x squared minus 7 x close parentheses. ln x minus 12 x squared plus 7 x plus 10

  1.  F left parenthesis x right parenthesis equals open parentheses 24 x squared minus 7 x close parentheses. ln x minus 12 x squared plus 7 x minus 5

  2. F left parenthesis x right parenthesis equals open parentheses 24 x squared minus 7 x close parentheses. ln x minus 12 x squared plus 7 x plus 5

  3. F left parenthesis x right parenthesis equals open parentheses 24 x squared minus 7 x close parentheses. ln x minus 12 x squared plus 7 x plus 9

  4. F left parenthesis x right parenthesis equals open parentheses 24 x squared minus 7 x close parentheses. ln x minus 12 x squared plus 7 x plus 10

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng D.

Đáp án đúng D. F left parenthesis x right parenthesis equals open parentheses 24 x squared minus 7 x close parentheses. ln x minus 12 x squared plus 7 x plus 10

1

Câu hỏi tương tự

Tìm họ nguyên hàm của hàm số A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG