Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm một nguyên hàm của hàm số sao cho đồ thị cắt tại một điểm thuộc A. B. C. D.

Tìm một nguyên hàm của hàm số straight f left parenthesis straight x right parenthesis equals 2 sin 5 straight x plus square root of straight x plus 3 over 5

sao cho đồ thị F left parenthesis x right parenthesis cắt f left parenthesis x right parenthesis tại một điểm thuộc O y

A. F left parenthesis x right parenthesis equals 2 over 5 cos 5 x plus 2 over 3 x square root of x plus 3 over 5 x minus 1

B. F left parenthesis x right parenthesis equals negative 2 over 5 cos 5 x plus 2 over 3 x square root of x plus 3 over 5 x plus 1

C. F left parenthesis x right parenthesis equals negative 2 over 5 cos 5 x plus 2 over 3 x square root of x plus 3 over 5 x plus 11

D. F left parenthesis x right parenthesis equals 2 over 5 cos 5 x plus 2 over 3 x square root of x plus 3 over 5 x plus 1

  1.  F left parenthesis x right parenthesis equals 2 over 5 cos 5 x plus 2 over 3 x square root of x plus 3 over 5 x minus 1

  2. F left parenthesis x right parenthesis equals negative 2 over 5 cos 5 x plus 2 over 3 x square root of x plus 3 over 5 x plus 1

  3. F left parenthesis x right parenthesis equals negative 2 over 5 cos 5 x plus 2 over 3 x square root of x plus 3 over 5 x plus 11

  4. F left parenthesis x right parenthesis equals 2 over 5 cos 5 x plus 2 over 3 x square root of x plus 3 over 5 x plus 1

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng B.

Đáp án đúng B. F left parenthesis x right parenthesis equals negative 2 over 5 cos 5 x plus 2 over 3 x square root of x plus 3 over 5 x plus 1

1

Câu hỏi tương tự

Chọn mệnh đề đúng? A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG