Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để phương trình x 2 - 5 x - m + 7 = 0 có hai nghiệm x 1 ; x 2 thỏa mãn hệ thức x 1 2 +x 2 2 =13

 Tìm m để phương trình x2- 5x - m + 7 = 0 có hai nghiệm x1; x2
thỏa mãn hệ thức x12+x22=13

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG