Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để phương trình sau có nghiệm x+3(m-3x 2 )=m

Tìm m để phương trình sau có nghiệm

x+3(m-3x2)=m

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt y= m -3x 2 , đưa về hệ đối xứng kiểu 2: ⇔ { 3 x 2 + y = m 2 y 2 + x = m ​ Phương trình đã cho có nghiệm ⇔ hệ phương trình trên có nghiệm Vậy m ≥ 12 − 1 ​

Đặt y= m -3x2, đưa về hệ đối xứng kiểu 2:

Phương trình đã cho có nghiệm hệ phương trình trên có nghiệm 

Vậy m

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 2 x 2 = 3 x − 1

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG