Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

T ì m m để ph ươ ng tr ì nh sau c ó nghi ệ m th ự c: 3 ( 3 x − 2 ) 3 3 x − 2 ​ + 2 ( 6 − 5 x ) 6 − 5 x ​ − 48 x = m

Tìm m để phương trình sau có nghim thc:

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

X é t h à m s ố f ( x ) = 3 ( 3 x − 2 ) 3 3 x − 2 ​ + 2 ( 6 − 5 x ) 6 − 5 x ​ − 48 x li ê n t ụ c tr ê n đ o ạ n . Ta c ó f ′ ( x ) = 12 3 3 x − 2 ​ + 18 6 − 5 x ​ − 48 Gi ả i ph ươ ng tr ì nh (*): Đặ t V à t ừ ( ∗ ) ta c ó 2 u + 3 v − 8 = 0 ( 2 ) . T ừ (1) v à (2) ta suy ra: . V ậ y . Ta c ó V ậ y để ph ươ ng tr ì nh c ó nghi ệ m th ì m ≥ 5 3 5 ​ 48 ​ − 5 288 ​ .

Xét hàm s  liên tc trên đon open parentheses 0 semicolon 6 over 5 close square brackets.
Ta có

not stretchy rightwards double arrow f apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals 0 not stretchy left right double arrow 2 cube root of 3 x minus 2 end root plus 3 square root of 6 minus 5 x end root minus 8 equals 0 text (*) end text

Gii phương trình (*):
Đặt

open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell u equals cube root of 3 x minus 2 end root end cell row cell v equals square root of 6 minus 5 x end root end cell end table not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell u cubed equals 3 x minus 2 end cell row cell v squared equals 6 minus 5 x end cell end table not stretchy rightwards double arrow 5 u cubed plus 3 v squared equals 8 left parenthesis 1 right parenthesis close close

Và t   ta có .
T (1) và (2) ta suy ra:

5 u cubed plus 3 open parentheses fraction numerator 8 minus 2 u over denominator 3 end fraction close parentheses squared equals 8 not stretchy left right double arrow left parenthesis u plus 2 right parenthesis open parentheses 15 u squared minus 26 u plus 20 close parentheses equals 0

not stretchy left right double arrow u equals negative 2 not stretchy left right double arrow cube root of 3 x minus 2 end root equals negative 2 not stretchy rightwards double arrow x equals negative 2.
Vy f apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals 0 not stretchy left right double arrow x equals negative 2.
Ta có open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell f left parenthesis negative 2 right parenthesis equals 272 end cell row cell f open parentheses 6 over 5 close parentheses equals fraction numerator 48 over denominator 5 cube root of 5 end fraction minus 288 over 5 end cell row cell lim for x not stretchy rightwards arrow negative straight infinity of   f left parenthesis x right parenthesis equals plus straight infinity end cell end table closenot stretchy rightwards double arrow min for x element of left parenthesis 0 semicolon 6 over 5 right square bracket of   f left parenthesis x right parenthesis equals f open parentheses 6 over 5 close parentheses equals fraction numerator 48 over denominator 5 cube root of 5 end fraction minus 288 over 5
Vy để phương trình có nghim thì .

1

Câu hỏi tương tự

Cho h à m s ố y = x 3 − 6 x 2 + 9 x − 6 ( C ) . T ì m m để đườ ng th ẳ ng ( d ) : y = m x − 2 m − 4 c ắ t đồ th ị ( C ) t ạ i ba đ i ể m ph â n bi ệ t.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG