Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để phương trình ∣ ∣ ​ x 4 − 5 x 2 + 4 ∣ ∣ ​ = lo g 2 ​ m có 8 nghiệm phân biệt:

Tìm m để phương trình  có 8 nghiệm phân biệt:

  1. Không có giá trị của m.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số y = x 4 − 5 x 2 + 4 có TXĐ: D = R BBT: Đồ thi Từ đồ thị hàm số y = x 4 − 5 x 2 + 4 Bước 1: Ta giữ nguyên phần đồ thị phía trên trục hoành. Bước 2: Lấy đối xứng phần phía dưới trục hoành của đồ thị lên phía trên trục hoành và xóa bỏ 4 2 đi phần đồ thị nằm phía dưới trục hoành ta được đồ thị hàm số y = ∣ ∣ ​ x 4 − 5 x 2 + 4 ∣ ∣ ​ Khi đó số nghiệm của phương trình ∣ ∣ ​ x 4 − 5 x 2 + 4 ∣ ∣ ​ = lo g 2 ​ m chính là số giao điểm của đồ thị hàm số y = ∣ ∣ ​ x 4 − 5 x 2 + 4 ∣ ∣ ​ và đường thẳng y = lo g 2 ​ m vớim >0 . Dựa vào đồ thị hàm số y = ∣ ∣ ​ x 4 − 5 x 2 + 4 ∣ ∣ ​ ta thấy để phương trình ∣ ∣ ​ x 4 − 5 x 2 + 4 ∣ ∣ ​ = lo g 2 ​ m có 8 nghiệm thì: 0 < lo g 2 ​ m < 4 9 ​ ⇔ 1 < m < 4 2 9 ​

Xét hàm số  có

TXĐ: 

BBT:

Đồ thi

Từ đồ thị hàm số

Bước 1: Ta giữ nguyên phần đồ thị phía trên trục hoành.

Bước 2: Lấy đối xứng phần phía dưới trục hoành của đồ thị lên phía trên trục hoành và xóa bỏ 4 2 đi phần đồ thị nằm phía dưới trục hoành ta được đồ thị hàm số

Khi đó số nghiệm của phương trình chính là số giao điểm của đồ thị hàm số  và đường thẳng  với m > 0 . Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy để phương trình  có 8 nghiệm thì:

 

2

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG