Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm mệnh đề đúng.

Tìm mệnh đề đúng.

  1. a < b  ac < bc

  2. a < b  ac > bc

  3. a < b  a + c < b + c

  4.   ac < bd

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Ta cóa &lt; b ⇔ a + c &lt; b + c

Chọn C.

Ta có a < b  a + c < b + c

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức f(x) = x − 1 ​ x ​ , với x &gt; 1. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG