Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để hai phương trình sau có nghiệm chung (2x 2 -(3m+2)x+12=0 4x 2 -(9m-2)x+36=0

Tìm m để hai phương trình sau có nghiệm chung

(2x2-(3m+2)x+12=0

4x2 -(9m-2)x+36=0

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong các câu sau đây, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến? a. 2016 + 1 - 2017 b. x + 10 - 1 c. x+ 2y > 0 d. 5 - 10 ​ < 0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG