Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìmmđể hai bất phương trình sau có cùng tập nghiệm:

Tìm m để hai bất phương trình sau có cùng tập nghiệm:

x squared open parentheses x minus 5 close parentheses greater than 4 minus 5 x space v à space m x minus 5 greater than x minus 2 m

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Tìm nghiệm của bất phương trình , chia trường hợp giải bất phương trìnhmx−5 > x−2m cho nghiệm theo m và cho 2 tập nghiệm bằng nhau. Lời giải chi tiết: Tìmmđể hai bất phương trình sau có cùng tập nghiệm:

Phương pháp giải:

Tìm nghiệm của bất phương trình x squared open parentheses x minus 5 close parentheses greater than 4 minus 5 x

chia trường hợp giải bất phương trình mx−5 > x−2m cho nghiệm theo m và cho 2 tập nghiệm bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Tìm m để hai bất phương trình sau có cùng tập nghiệm:  

1

Câu hỏi tương tự

Cho A = 5x(4x 2 – 2x + 1) – 2x(10x 2 – 5x – 2) – 9x + 1. Chọn câu đúng A. A = 9x B. A = 18x + 1 C. A = 9x + 1 D. Giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào biến x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG