Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để hệ phương trình: { m x + y = m − 1 x + m y = m + 1 ​ có nghiệm duy nhất sao cho y ≥ x + 2. Khi đó hãy tìm giá trị lớn nhất của x + y.

Tìm m để hệ phương trình:có nghiệm 

duy nhất sao cho y ≥ x + 2. Khi đó hãy tìm giá trị lớn nhất

của x + y.

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi ⇔ m # ± 1. y ≥ x + 2 ⇔ 1 < m ≤ 2 Khi đó x+y= m + 1 2 m ​ = 2 − m + 1 2 ​ ≤ 2 − 2 + 1 2 ​ = 3 4 ​

Hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi 

Khi đó x+y=

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị của m để hệ sau có nghiệm duy nhất (I) { x 2 − ( x + y ) = 2 m ( 1 ) y 2 − ( x + y ) = 2 m ( 2 ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG