Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để hàm số y = x 3 + m x 2 − 3 ( m + 1 ) x + 2 m đạt cực trị tại điểmx = -1

Tìm m để hàm số  đạt cực trị tại điểm x = -1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y ′ = 3 x 2 + 2 m x − 3 ( m + 1 ) Điều kiện cần: Giả sử hàm số này đạt cực trị tại x = − 1 ⇒ y ′ ( − 1 ) = 0 ⇔ m = 0 Điều kiện đủ: Thử lại m = 0 ta được y = x 3 − 3 x Hàm số đạt cực đại tại x = − 1 .

Ta có

Điều kiện cần: Giả sử hàm số này đạt cực trị tại

Điều kiện đủ: Thử lại  ta được

Hàm số đạt cực đại tại .

5

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình vuông. Hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của AB, góc giữa mặt phẳng (A’CD) và mặt phẳng (ABCD) là 6 0 ∘ . Thể tích khối...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG