Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

T ì m m để h à m s ố sau c ó c ự c tr ị

Tìm m để hàm s sau có cc tr y equals 1 third x cubed minus m x squared plus open parentheses 2 m squared minus 3 m plus 2 close parentheses x plus 8

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta c ó y ′ = x 2 − 2 m x + 2 m 2 − 3 m + 2 H à m s ố c ó c ự c tr ị khi v à chi khi ph ươ ng tr ì nh y ′ = 0 c ó hai nghi ệ m ph â n bi ệ t .

Ta có
Hàm s có cc tr khi và chi khi phương trình  có hai nghim phân bit straight capital delta apostrophe equals negative m squared plus 3 m minus 2 greater than 0 not stretchy left right double arrow 1 less than m less than 2.
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho h à m s ố . G ọ i M l à đ i ể m c ó ho à nh độ b ằ ng − 1 thu ộ c . T ì m m để ti ế p tuy ế n v ớ i t ạ i M song song v ớ i đườ ng th ẳ ng 5 x − y = 0 . Vi ế t ph ươ ng tr ì nh ti ế p tuy ế n đó ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG