Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m đểhàm số y = x − 1 f ( x ) := 2 x 2 − ( m + 2 ) x + 2 m ​ không có cực trị

Tìm m để hàm số  không có cực trị

R. Roboctvx92

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số không có cực trị khi và chỉ khi 1. f ( 1 ) ≤ 0 ⇔ m ≤ 0

Hàm số không có cực trị khi và chỉ khi 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x + 1 f ( x ) := x 2 + x sin α + ∣ sin α ∣ − 1 ​ Gọi (C) là đồ thị. Với α = − 2 π ​ cho biết kết luận ban đầu về cực trị của hàm số và vị trí của (C) so với trục Ox?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG