Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để hệ bất phương trình { x + 2 x − 1 ​ ≤ 1 2 x + 1 ≤ m ​ có nghiệm

Tìm m để hệ bất phương trình  có nghiệm

  1. m < -3

  2. m > -3

T. Quang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Giải:

Chọn D

Giải:

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các giá trị của m để bất phương trình: ( m − 1 ) x 2 − 2 ( m + 1 ) x + 3 ( m − 2 ) &gt; 0 nghiệm đúng với mọi x ∈ R

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG