Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để f(x) = 2x 2 + mx + 3 ≥ 0 ∀ x ∈ [-1;1] ; △ = m 2 - 24

Tìm m để f(x) = 2x2  + mx + 3 0 x[-1;1] ; = m2 - 24
 

R. Roboctvx63

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét △ ≤ 0 ⇔ |m| ≤ 24 ​ . Khi đó f(x) ≥ 0 ∀ x ∈ [-1;1] thì { △ >0; f(1) ≥ 0; f(-1) ≥ 0; -1 ≤ 2 S ​ ≤ 1} ⇔ 24 ​ < |m| ≤ 5. Tổng hợp 2 trường hợp ta có đáp số: |m| ≤ 5.

Xét 0 |m| .
Khi đó f(x)  0 x[-1;1] thì 
{>0; f(1) 0; f(-1) 0; -1 1}
 < |m|  5.
Tổng hợp 2 trường hợp ta có đáp số: |m|  5.

1

Câu hỏi tương tự

Với a , b là hai số thực dương tùy ý và a khác 1, lo g a 5 ​ b bằng

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG