Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để (C): y = x 3 + 2 ( m − 1 ) x 2 + ( m 2 − 4 m + 1 ) x − 2 ( m 2 + 1 ) cắt Ox tại 3 điêm phân biệt có hoành dộ < 3

Tìm m để (C):  cắt Ox tại 3 điêm phân biệt có hoành dộ < 3

R. Roboctvx53

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm: ( x − 2 ) ( x 2 + 2 m x − m 2 + 1 ) = 0 ⇔ [ x = 2 f ( x ) = x 2 + 2 m x − m 2 + 1 = 0 ​ Yêu cầu ⇔ phương trình f(x) = 0 có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn 2  = x 1 ​ &lt; x 2 ​ &lt; 3 ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ △ ′ = m 2 + m 2 + 1 &gt; 0 f ( 2 )  = 0 x 1 ​ + x 2 ​ &lt; 6 ( x 1 ​ − 3 ) ( x 2 ​ − 3 ) &gt; 0 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ 9 − 3 ( x 1 ​ + x 2 ​ ) + x 1 ​ x 2 ​ &gt; 0 − 2 m &lt; 6 − m 2 + 4 m + 5  = 0 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ 3 − 19 ​ &lt; m &lt; 3 + 19 ​ m  = − 1 m  = 5 ​

Phương trình hoành độ giao điểm:

Yêu cầu phương trình f(x) = 0 có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = a x 3 + b x 2 + c x + d Với a , b , c , d ∈ ¡ ; a &gt; 0 và { d &gt; 2018 a + b + c + d − 2018 &lt; 0 ​ Số cực trị của hàm số y = ∣ f ( x ) − 2018 ∣ bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG