Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m, biết:

Tìm m, biết : fraction numerator open parentheses x minus 2 close parentheses m over denominator y m end fraction equals fraction numerator x squared minus 4 over denominator open parentheses x plus 2 close parentheses y end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: Áp dụng: Rút gọn rồi rút m theo x Lời giải chi tiết: Ta có: Vậym=x+2.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

Áp dụng: a over b equals c over d left right double arrow a cross times d equals b cross times c 

Rút gọn rồi rút m theo x

Lời giải chi tiết: 

Ta có :  fraction numerator open parentheses x minus 2 close parentheses m over denominator y m end fraction equals fraction numerator open parentheses x minus 2 close parentheses open parentheses x plus 2 close parentheses over denominator y open parentheses x plus 2 close parentheses end fraction 

Vậy m=x+2. 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG