Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để bất phương trình 2 s i n 2 x + 3 c o s 2 x ≥ m 3 s i n 2 x có nghiệm

Tìm m để bất phương trình  có nghiệm

R. Roboctvx80

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt bất phương trình 2 s i n 2 x + 3 c o s 2 x ≥ m 3 s i n 2 x (1). Chia 2 vế cho 3 s i n 2 x ⇒ ( 3 2 ​ ) s i n 2 x + 3 ( 9 1 ​ ) s i n 2 x ≥ m Xét hàm số f ( x ) = ( 3 2 ​ ) s i n 2 x + 3 ( 9 1 ​ ) s i n 2 x Ta thấy 0 ≤ sin 2 x ≤ 1 ⇔ f ( 1 ) ≤ f ( x ) ≤ f ( 0 ) ⇔ 1 ≤ f ( x ) ≤ 4 Vậy để bất phương trình có nghiệm ⇔ m ≤ 4

Đặt bất phương trình  (1).

Chia 2 vế cho 

Xét hàm số 

Ta thấy

 

Vậy để bất phương trình có nghiệm 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có tập xác định D = R khi

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG