Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để đa thức hia hết cho đa thứcB(x)=2x−3.

Tìm m để đa thức A left parenthesis x right parenthesis equals 2 x cubed minus 7 x squared plus 5 x plus m hia hết cho đa thức B(x)=2x−3.

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Phép chia hết có số dư bằng 0 Lời giải chi tiết: A(x) chia hết cho B(x) khi

Phương pháp giải:

Phép chia hết có số dư bằng 0

Lời giải chi tiết: 

 

A(x) chia hết cho B(x) khi m minus 3 over 2 equals 0 rightwards double arrow m equals 3 over 2 

 


 

3

Câu hỏi tương tự

Cho A = 5x(4x 2 – 2x + 1) – 2x(10x 2 – 5x – 2) – 9x + 1. Chọn câu đúng A. A = 9x B. A = 18x + 1 C. A = 9x + 1 D. Giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào biến x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG