Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để đa thức chia hết cho đa thứcB(x)=x−2.

Tìm m để đa thức A left parenthesis x right parenthesis equals x cubed minus 3 x squared plus 5 x plus m plus 1 chia hết cho đa thức B(x)=x−2.

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: Phép chia hết là phép chia có phần dư bằng 0. LỜI GIẢI: Đa thức A(x) chia hết cho đa thức B(x) khim+7=0⇒m=−7.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

Phép chia hết là phép chia có phần dư bằng 0.

LỜI GIẢI:

 

Đa thức A(x) chia hết cho đa thức B(x) khi m+7=0⇒m=−7.

 

10

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x 3 – 5x + 4 ta được A. (x + 1)(x 2 + x – 4) B. (x – 1)(x 2 – x – 4) C. (x – 1)(x 2 + x – 4) D. (x – 1)(x 2 + x + 4)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG