Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để đa thức chia hết cho đa thứcB(x)=x−2.

Tìm m để đa thức A left parenthesis x right parenthesis equals x cubed minus 3 x squared plus 5 x plus m plus 1 chia hết cho đa thức B(x)=x−2.

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: Phép chia hết là phép chia có phần dư bằng 0. LỜI GIẢI: Đa thức A(x) chia hết cho đa thức B(x) khim+7=0⇒m=−7.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

Phép chia hết là phép chia có phần dư bằng 0.

LỜI GIẢI:

 

Đa thức A(x) chia hết cho đa thức B(x) khi m+7=0⇒m=−7.

 

9

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết x 3 – x 2 – x + 1 = 0 A. x = 1 hoặc x = -1 B. x = -1 hoặc x = 0 C. x = 1 hoặc x = 0 D. x = 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG