Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để đa thức chia cho đa thức có số dư bằng 2.

Tìm m để đa thức A left parenthesis x right parenthesis equals x to the power of 4 minus x cubed plus 6 x squared minus x plus m chia cho đa thức

 B left parenthesis x right parenthesis equals x squared minus x plus 5 có số dư bằng 2.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Đặt phép tính theo hàng dọc và cho phần dư bằng 2 để tìm m. Lời giải chi tiết: Từ phép chia trên ta thấy A(x) chia cho B(x) có dư bằngm−5 Theo đề bài, ta có:m−5=2⇒m=7.

Phương pháp giải:

Đặt phép tính theo hàng dọc và cho phần dư bằng 2 để tìm m.

Lời giải chi tiết: 

 

Từ phép chia trên ta thấy A(x) chia cho B(x) có dư bằng m−5

Theo đề bài, ta có: m−5=2⇒m=7.


 

2

Câu hỏi tương tự

Kết quả phân tích đa thức 6x 2 y – 12xy 2 là: A. 6xy(x – 2y) B. 6xy(x – y) C. 6xy(x + 2y) D. 6xy(x + y)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG