Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để đa thức chia cho đathức có dư bằng 5.

Tìm m để đa thức A left parenthesis x right parenthesis equals x cubed minus 2 x cubed plus x minus m plus 2 chia cho đa  thức B left parenthesis x right parenthesis equals x plus 3 có dư bằng 5. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Đặt phép tính theo hàng dọc rồi cho phần dư bằng 5 để tìm m. Lời giải chi tiết: A(x) chia cho B(x) có dư bằng 5⇒−m−46=5⇒m=−51.

Phương pháp giải:

Đặt phép tính theo hàng dọc rồi cho phần dư bằng 5 để tìm m.

Lời giải chi tiết: 

 

A(x) chia cho B(x) có dư bằng 5 ⇒−m−46=5⇒m=−51.

 

3

Câu hỏi tương tự

Kết quả phân tích đa thức 6x 2 y – 12xy 2 là: A. 6xy(x – 2y) B. 6xy(x – y) C. 6xy(x + 2y) D. 6xy(x + y)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG