Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để đa thức chia cho đa thứcB(x)=x+5 có dư bằng 2.

 

Tìm m để đa thức  A left parenthesis x right parenthesis equals 3 x squared plus m x plus 27 chia cho đa thức B(x)=x+5 có dư bằng 2.

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: Đặt phép tính chia theo hàng dọc. LỜI GIẢI: A(x) chia B(x) có dư bằng 2 nên102−5m=2⇒−5m=−100⇒m=20.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

Đặt phép tính chia theo hàng dọc. 

LỜI GIẢI:

 

A(x) chia B(x) có dư bằng 2 nên 102−5m=2⇒−5m=−100⇒m=20.

 

1

Câu hỏi tương tự

Số nghiệm của phương trình là: A. 2 B. 0 C. 1 D. 3

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG