Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm n ∈ Z để n 4 + n 2 + 1 là số nguyên tố

Tìm để  là số nguyên tố 

R. Roboctvx92

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: n 4 + n 2 + 1 = ( n 4 + 2 n 2 + 1 ) − n 2 = ( n 2 + 1 ) 2 − n 2 = ( n 2 + 1 − n ) ( n 2 + 1 + n ) Vì n 4 + n 2 + 1 là số nguyên tố nên n 4 + n 2 + 1 chỉ có 2 ước là 1 và chính số đó. Mà n 2 + 1 − n ≤ n 2 + 1 + n Do đó n 2 + 1 − n = 1 ⇔ n 2 − n = 0 ⇔ n ( n − 1 ) = 0 ⇔ [ n = 0 n − 1 = 0 ​ ⇔ [ n = 0 n = 1 ​ Thử lại + n=0 thì n 4 + n 2 + 1 = 1 (không thỏa mãn) + n=1 thì n 4 + n 2 + 1 = 1 + 1 + 1 = 3 (thỏa mãn) Vậy n=1 là số cần tìm

Ta có: 

Vì  là số nguyên tố nên  chỉ có 2 ước là 1 và chính số đó.

Mà 

Do đó 

Thử lại

+ n=0 thì  (không thỏa mãn)

+ n=1 thì  (thỏa mãn)

Vậy n=1 là số cần tìm

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình vuông ABCD có cạnh a . M là một điểm trên đường thẳng BC ( M khác B và C ). Vẽ hình vuông AMEN . Tia AM cắt DC tại Q , tia NAcắt CB tại P . Gọi I là trung điểm của PQ a) Chứng minh ba điểm...

28

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG