Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm khoảng đồng biến của hàm số f ( x ) = 5 3 x − 2 ​ .

Tìm khoảng đồng biến của hàm số .

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tất nhiên, bài toán này có thể được xử lý theo cách tính đạo hàm thông thường. Tuy nhiên chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy với mọi x 1 ​ < x 2 ​ thì 3 x 1 ​ − 2 < 3 x 2 ​ − 2 , từ đó hiển nhiên 5 3 x 1 ​ − 2 ​ < 5 3 x 2 ​ − 2 ​ ⇔ f ( x 1 ​ ) < f ( x 2 ​ ) . Vậy hàm số là hàm tăng trên R nên sẽ đồng biến trên R. Giờ ta hãy xem với n chẵn thì sao? Chú ý rằng với n số tự nhiên chẵn khác 0 thì hàm số f ( x ) = n a x + b ​ chỉ xác định khi a x + b ≥ 0 . Gọi TXD của hàm số là D. Sử dụng định nghĩa, ta có: - Nếu a>0 và x 1 ​ , x 2 ​ ∈ D , rõ ràng x 1 ​ < x 2 ​ ⇔ n a x 1 ​ + b ​ < n a x 2 ​ + b ​ nên hàm số đồng biến trên D. - Nếu a<0 và x 1 ​ , x 2 ​ ∈ D , rõ ràng x 1 ​ < x 2 ​ ⇔ n a x 1 ​ + b ​ > n a x 2 ​ + b ​ nên hàm số nghịch biến trên D

Tất nhiên, bài toán này có thể được xử lý theo cách tính đạo hàm thông thường. Tuy nhiên chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy với mọi  thì , từ đó hiển nhiên . Vậy hàm số là hàm tăng trên R nên sẽ đồng biến trên R.

Giờ ta hãy xem với n chẵn thì sao? Chú ý rằng với n số tự nhiên chẵn khác 0 thì hàm số  chỉ xác định khi . Gọi TXD của hàm số là D. Sử dụng định nghĩa, ta có:

- Nếu a>0 và , rõ ràng  nên hàm số đồng biến trên D.

- Nếu a<0 và , rõ ràng  nên hàm số nghịch biến trên D

1

Câu hỏi tương tự

Cho h à m s ố y = f ( x ) c ó b ả ng x é t dấ u c ủ a đạ o h à m nh ư sau M ệ nh đề n à o d ướ i đâ y đú ng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG