Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm khoảng đơn điệu và cực trị hàm số: y = ln ( x 2 − 1 )

Tìm khoảng đơn điệu và cực trị hàm số: 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D = ( − ∞ ; − 1 ) ∪ ( 1 ; + ∞ ) , y ′ = x 2 − 1 2 x ​ Khi x < -1 thì y' < 0 nên hàm số nghịch biến trên ( − ∞ ; − 1 ) . Khi x > 1 thì y' > 0 nên hàm số đồng biến trên ( 1 ; + ∞ ) . Hàm số không có cực trị.


Khi x < -1 thì y' < 0 nên hàm số nghịch biến trên .
Khi x > 1 thì y' > 0 nên hàm số đồng biến trên .
Hàm số không có cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Số các giá trị nguyên của tham số thuộc đoạn để phương trình có nghiệm là?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG