Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau: I. f ( x ) = x 2 − 1 ​ 1 ​ liên tục trên R. II. f ( x ) = x sin x ​ có giới hạn khi x ® 0. III. f ( x ) = 9 − x 2 ​ liên tục trên đoạn [–3;3].

 Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

I.  liên tục trên R.

II.  có giới hạn khi x ® 0.

III.  liên tục trên đoạn [–3;3].

  1. Chỉ (I) và (II).

  2. Chỉ (I) và (III).

  3. Chỉ (II).

  4. Chỉ (III).

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A

 Đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = { − x 2 + x + 3 khi x ≥ 2 5 x + 2 khi x < 2 ​ . Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG