Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau: I. f(x) liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b) > 0 thì tồn tại ít nhất số c Î (a;b ) sao cho f(c ) = 0. II. f(x) liên tục trên (a;b] và trên [b;c) nhưng không liên tục trên (a;c).

 Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

I. f(x) liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b) > 0 thì tồn tại ít nhất số c Î (a;b) sao cho f(c) = 0.

II. f(x) liên tục trên (a;b] và trên [b;c) nhưng không liên tục trên (a;c).

  1.  Chỉ I đúng.

  2. Chỉ II đúng.

  3. Cả I và II đúng.

  4. Cả I và II sai.

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D

Đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Biết hàm số f ( x ) = { a x 2 + b x − 5 khi x ≤ 1 2 a x − 3 b khi x > 1 ​ liên tục tại x = 1 .Tính giá trị của biểu thức P = a − 4 b

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG