Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

  1. integral subscript 0 superscript pi sin x over 2 d x equals integral subscript 0 superscript pi over 2 end superscript sin x d x

  2. integral subscript 0 superscript 1 left parenthesis 1 plus x right parenthesis to the power of x d x equals 0

  3. integral subscript 0 superscript 1 sin left parenthesis 1 minus x right parenthesis d x equals integral subscript 0 superscript 1 sin x d x

  4. integral subscript negative 1 end subscript superscript 1 x to the power of 2007 left parenthesis 1 plus x right parenthesis d x equals 2 over 2009

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dùng MTCT để kiểm tra Với phương án A: Vậy mệnh đề A sai. Thử tương tự các đáp án khác Thấy rằng đáp án C đúng

Dùng MTCT để kiểm tra
Với phương án A: integral subscript 0 superscript pi sin x over 2 d x equals integral subscript 0 superscript pi over 2 end superscript space sin x d x

Vậy mệnh đề A sai. Thử tương tự các đáp án khác

Thấy rằng đáp án C đúng 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tính I = ∫ 0 1 ​ ( x 2 + 1 ) 2 3 x 2 + 1 ​ d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG