Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm kết luận sai:

Tìm kết luận sai: 

  1. Hàm số y = cos(2x+3) tuần hoàn với chu kỳ bằng 

  2. Hàm số  tuần hoàn với chu kỳ bằng 2 

  3. Hàm số  tuần hoàn với chu kỳ bằng  

  4. Hàm số  tuần hoàn với chu kỳ bằng 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.Hàm số y = tan x ​ tuần hoàn với chu kỳ bằng π

ĐÁP ÁN C. Hàm số  tuần hoàn với chu kỳ bằng  

1

Câu hỏi tương tự

Biết rằng hàm số liên tục trên và là một số thực tùy ý. Giá trị của (tính theo ) bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG