Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tâm đối xứng của đồ thị y = x 3 − 3 x 2 + 1 là điểm nào trong các điểm sau đây?

Tâm đối xứng của đồ thị  là điểm nào trong các điểm sau đây?

  1. (-1;-5)

  2. (1;-1)

  3. (1;-5)

  4. (-1;1)

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn đáp án B Xét hàm số y = x 3 − 3 x 2 + 1 . Ta có y ′ = 3 x 2 − 6 x , y ′′ = 6 ( x − 1 ) , y'' đổi dấu khi qua x = 0 suy ra I ( 1 ; − 1 ) là điểm uốn của đồ thị. Ta sẽ chứng minh I ( 1 ; − 1 ) là tâm đói xứng của đồ thị. Thật vậy, tịnh tiến song song hệ trục tọa độ theo O I = ( 1 ; − 1 ) tức là { x = 1 + X y = − 1 + Y ​ . Trong hệ trục XIY, hàm số có phương trình − 1 + Y = ( X + 1 ) 3 − 3 ( X + 1 ) 2 + 1 ⇔ Y = X 3 − 3 X . Đó là một hàm số lẻ nên đồ thị nhận tọa độ I làm tâm đối xứng.

Chọn đáp án B

Xét hàm số .

Ta có , y'' đổi dấu khi qua  suy ra  là điểm uốn của đồ thị.

Ta sẽ chứng minh  là tâm đói xứng của đồ thị. Thật vậy, tịnh tiến song song hệ trục tọa độ theo  tức là . Trong hệ trục XIY, hàm số có phương trình 

. Đó là một hàm số lẻ nên đồ thị nhận tọa độ I làm tâm đối xứng.

4

Câu hỏi tương tự

Đường thẳng ( d ) : y = 12 x + m ( m < 0 ) là tiếp tuyến của đường cong ( C ) : y = x 3 + 2. Khi đó đường thẳng (d) cắt trục hoành và trục tung tại hai điểm A, B. Tính diện tích △ O A B . .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG