Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm điều kiện xác định của biểu thức:

Tìm điều kiện xác định của biểu thức:

a. space fraction numerator x squared minus 1 over denominator x squared plus 3 x end fraction b. space fraction numerator x over denominator x squared minus 4 end fraction plus 3 over open parentheses x plus 2 close parentheses squared 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Biểu thức xác định khi các mẫu khác 0 Lời giải chi tiết: a) Giá trị của phân thức được xác định với điều kiện Hay:x(x+3) ≠ 0 hay:x ≠ 0 xvàx+3 ≠ 0. Vậyx≠0 vàx≠−3. b) Tương tự:

Phương pháp giải:

Biểu thức xác định khi các mẫu khác 0

Lời giải chi tiết:

a) Giá trị của phân thức được xác định với điều kiện x squared plus 3 x not equal to 0

Hay: x(x+3) ≠ 0 hay:x ≠ 0 x  và x+3 ≠ 0.   Vậy x≠0 và x≠−3.
 

b) Tương tự:

  x squared minus 4 not equal to 0 space v à space x plus 2 not equal to 0 space h a y space x not equal to 2 space v à space x not equal to space minus 2

2

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết x 3 – x 2 – x + 1 = 0 A. x = 1 hoặc x = -1 B. x = -1 hoặc x = 0 C. x = 1 hoặc x = 0 D. x = 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG