Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm điều kiện xác định của bất phương trình ( x − 2 ) 2 x + 1 ​ ​ < x + 1

Tìm điều kiện xác định của bất phương trình 

  1. x ∈ [−1; +∞). 

  2. x ∈ (−1; +∞).

  3. x ∈ [−1; +∞) \ {2}.

  4. x ∈ (−1; +∞) \ {2}.

R. Roboteacher18

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( x − 2 ) 2 x + 1 ​ ​ < x + 1 Đ K X D : { x − 2  = 0 ( x − 2 ) 2 x + 1 ​ ≥ 0 ​ ⇔ { x  = 2 x + 1 ≥ 0 ​ ⇔ { x  = 2 x ≥ − 1 ​ x ∈ [ − 1 ; + ∞ ) \ { 2 } .

1

Câu hỏi tương tự

Giải bpt sau ( x − 2 ) 5 ​ ≥−2

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG