Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm điều kiện tham số m để đồ thị hàm số y = x 4 − 6 x 2 + m − 6 cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt. A. m = 15 hoặc m < 6 B. m < 6 C. m > 2 D. 3 < m < 5

Tìm điều kiện tham số m để đồ thị hàm số  cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.
A. m = 15 hoặc m < 6

B. m < 6

C. m > 2

D. 3 < m < 5

  1. m = 15 hoặc m < 6

  2. m < 6

  3. m > 2

  4. 3 < m < 5

R. Roboteacher57

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm: x 4 − 6 x 2 + m − 6 = 0 (*) Đặt x 2 = t ( t ≥ 0 ) t 2 − 6 t + m − 6 = 0 (**) (*) có 2 nghiệm phân biệt nên (**) có 1 nghiệm duy nhất dương hoặc có 2 nghiệm phân biệt trái dấu TH1:(**) có 1 nghiệm duy nhất dương △ ′ = 0 ⇔ 9 − m + 6 = 0 ⇔ m = 15 Thử lại thỏa mãn TH2:(**) có 2 nghiệm phân biệt trái dấu { △ ′ &gt; 0 t 1 ​ t 2 ​ &lt; 0 ​ ⇒ { 15 − m &gt; 0 m − 6 &lt; 0 ​ ⇒ m &lt; 6

Phương trình hoành độ giao điểm:

 (*)

Đặt 

 (**)

(*) có 2 nghiệm phân biệt nên (**) có 1 nghiệm duy nhất dương hoặc có 2 nghiệm phân biệt trái dấu

TH1: (**) có 1 nghiệm duy nhất dương

 

Thử lại thỏa mãn

TH2: (**) có 2 nghiệm phân biệt trái dấu

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giới hạn sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG