Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm điều kiện tham số m để đồ thị hàm số y = x 4 − 2 x 2 + m cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt. A. m < 0 hoặc m = 1 B. m < 2 C. 0 < m < 1 D. 2 < m < 3

Tìm điều kiện tham số m để đồ thị hàm số  cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.
A. m < 0 hoặc m = 1

B. m < 2

C. 0 < m < 1

D. 2 < m < 3

  1. m < 0 hoặc m = 1

  2. m < 2

  3. 0 < m < 1

  4. 2 < m < 3

R. Roboteacher57

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm: x 4 − 2 x 2 + m = 0 (*) Đặt x 2 = t ( t ≥ 0 ) t 2 − 2 t + m = 0 (**) (*) có 2 nghiệm phân biệt nên (**) có 1 nghiệm duy nhất dương hoặc có 2 nghiệm phân biệt trái dấu TH1:(**) có 1 nghiệm duy nhất dương △ ′ = 0 ⇔ 1 − m = 0 ⇔ m = 1 Thử lại thỏa mãn TH2:(**) có 2 nghiệm phân biệt trái dấu { △ ′ &gt; 0 t 1 ​ t 2 ​ &lt; 0 ​ ⇒ { 1 − m &gt; 0 m &lt; 0 ​ ⇒ m &lt; 0

Phương trình hoành độ giao điểm:

 (*)

Đặt 

 (**)

(*) có 2 nghiệm phân biệt nên (**) có 1 nghiệm duy nhất dương hoặc có 2 nghiệm phân biệt trái dấu

TH1: (**) có 1 nghiệm duy nhất dương

 

Thử lại thỏa mãn

TH2: (**) có 2 nghiệm phân biệt trái dấu

1

Câu hỏi tương tự

Nếu hàm số y = x − 1 2 x 2 − ( m + 2 ) x + 2 m ​ không có cựctrị thì giá trị củam là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG