Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm điều kiện để phương trình: có nghiệm duy nhất

Tìm điều kiện để phương trình:
log subscript square root of 3 end subscript open parentheses x plus 3 close parentheses equals log subscript 3 open parentheses a x close parentheses có nghiệm duy nhất

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PT : 2 lo g 3 ​ ( x + 3 ) = lo g 3 ​ ( a x ) ⇔ { x + 3 > 0 lo g 3 ​ ( x + 3 ) 2 = lo g 3 ​ ( a x ) ​ ⇔ ( x + 3 ) 2 = a x , x + 3 > 0 ⇔ x 2 + 6 x + 9 = a x , x > − 3 Xét x = 0 : Loại. Xét x  = 0 thì có: a = x x 2 + 6 x + 9 ​ , x > − 3 Đặt f ( x ) = x x 2 + 6 x + 9 ​ , x > − 3 , x  = 0 , f ′ ( x ) = x 2 x 2 − 9 ​ , f ′ ( x ) = 0 thì x = 3 BBT: Điều kiện có nghiệm duy nhất: a < 0 hay a = 12 .

 

Xét  : Loại. Xét  thì có:  
Đặt  thì  
BBT:

Điều kiện có nghiệm duy nhất:  hay   .

1

Câu hỏi tương tự

Với x là số dương, y là số thực tùy ý, tìm tập hợp mọi giá trị của biểu thức A = ( x 2 + 3 y 2 ) ( x + x 2 + 12 y 2 ​ ) x y 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG