Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm điều kiện để hàm số y = a x 4 + b x 2 + c ( a  = 0 ) có 3 điểm cực trị

Tìm điều kiện để hàm số   có 3 điểm cực trị

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để hàm số y = a x 4 + b x 2 + c có 3điểm cực trị ⇔ Phương trình y ′ = 0 có 3 nghiệm phân biệt và y ′ đổi dấu khi đi qua nghiệm đó ⇔ 2 a − b ​ > 0 ⇔ ab < 0

Để hàm số  có 3 điểm cực trị Phương trình  có 3 nghiệm phân biệt và  đổi dấu khi đi qua nghiệm đó

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau Số điểm cực trị của hàm số đã cho bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG