Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức xác định

Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức

fraction numerator 3 x minus 2 over denominator 1 minus begin display style fraction numerator 3 over denominator x plus 2 end fraction end style end fraction xác định 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Biểu thức xác định khi các mẫu khác 0 Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Biểu thức xác định khi các mẫu khác 0

Lời giải chi tiết:


 

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức: a) Rút gọn biểu thức A. b) Tìm thuộc sao cho A luôn nhận giá trị nguyên.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG