Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm điều kiện của các số nguyên a và b để mệnh đề sau đúng a) Nếu b) Nếu

Tìm điều kiện của các số nguyên a và b để mệnh đề sau đúng

a) Nếu open vertical bar a close vertical bar greater than open vertical bar b close vertical bar space t h ì space a greater than space b                

b) Nếu open vertical bar a close vertical bar greater than space open vertical bar b close vertical bar space t h ì space a less than space b 
 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Sử dụng: |x|=x,x≥0 |x|=−x,x≤0 Lời giải chi tiết Điều kiện để mệnh đề đúng là: a)a>b≥0.a>b≥0. b)a<b≤0.a<b≤0.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

Sử dụng:

|x|=x,x≥0

|x|=−x,x≤0 

Lời giải chi tiết

Điều kiện để mệnh đề đúng là:

a) a>b≥0.a>b≥0.

b) a<b≤0.a<b≤0.

  

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG