Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm điểm uốn và các khoảng lồi lõm của đồ thị: a) y = x 3 − 2 x 2 + x + 1 b) y = x 4 + 8 x 2 + 9

Tìm điểm uốn và các khoảng lồi lõm của đồ thị:

         a)     

            b)   

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) D = R . Ta có y ′ = 3 x 2 − 4 x + 1 , y ′′ = 6 x − 4 y ′′ = 0 ⇔ x = 3 2 ​ ; y ′′ > 0 ⇔ x > 3 2 ​ ; y ′′ < 0 ⇔ x < 3 2 ​ Vậy điểm uốn I ( 3 2 ​ ; 37 29 ​ ) , hàm số lồi trên khoảng ( − ∞ ; 3 2 ​ ) và lõm trên khoảng ( 3 2 ​ ; + ∞ ) . b) D = R . Ta có y ′ = 4 x 3 + 16 x , y ′′ = 12 x 2 + 16 > 0∀ x Vậy đồ thị không có điểm uốn và hàm số lõm trên R

a) . Ta có  

 

Vậy điểm uốn , hàm số lồi trên khoảng  và lõm trên khoảng .

b) Ta có

Vậy đồ thị không có điểm uốn và hàm số lõm trên  

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R và có bảng biến thiên ( hình vẽ). Khẳng định nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG