Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm điểm M thuộc y = x 3 − 3 x + 2 sao cho tiếp tuyến tại M cắt (C) ở N màMN = 2 6 ​ .

Tìm điểm M thuộc  sao cho tiếp tuyến tại M cắt (C) ở N mà MN = .

R. Robo.Ctvx38

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi Tiếp tuyến d tại M có phương trình: Nếu d cắt (C) tại N Tọa độ điểm N là điểm có hoành độ là: Khi đó: Theo giả thiết

Gọi M open parentheses x subscript 0 semicolon y subscript 0 close parentheses element of left parenthesis C right parenthesis not stretchy rightwards double arrow y subscript 0 equals x subscript 0 superscript 3 minus 3 x subscript 0 plus 2

Tiếp tuyến d tại M có phương trình:

y equals open parentheses 3 x subscript 0 superscript 2 minus 3 close parentheses open parentheses x minus x subscript 0 close parentheses plus x subscript 0 superscript 3 minus 3 x subscript 0 plus 2 equals 3 open parentheses x subscript 0 minus 1 close parentheses open square brackets open parentheses x subscript 0 plus 1 close parentheses open parentheses x minus x subscript 0 close parentheses plus open parentheses x subscript 0 superscript 2 plus x subscript 0 minus 2 close parentheses close square brackets

Nếu d cắt (C) tại N

not stretchy left right double arrow x cubed minus 3 x plus 2 equals open parentheses 3 x subscript 0 superscript 2 minus 3 close parentheses open parentheses x minus x subscript 0 close parentheses plus x subscript 0 superscript 3 minus 3 x subscript 0 plus 2

table attributes columnalign left columnspacing 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em end attributes row cell not stretchy left right double arrow x cubed minus x subscript 0 superscript 3 minus 3 open parentheses x minus x subscript 0 close parentheses minus open parentheses 3 x subscript 0 superscript 2 minus 3 close parentheses open parentheses x minus x subscript 0 close parentheses equals 0 end cell row cell not stretchy left right double arrow open parentheses x minus x subscript 0 close parentheses open square brackets open parentheses x squared plus x x subscript 0 plus x subscript 0 superscript 2 close parentheses minus 3 minus open parentheses 3 x subscript 0 superscript 2 minus 3 close parentheses close square brackets equals 0 end cell row cell not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x minus x subscript 0 equals 0 end cell row cell x squared plus x x subscript 0 minus 2 x subscript 0 superscript 2 equals 0 end cell end table close not stretchy rightwards double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x equals x subscript 0 end cell row cell x equals negative 4 x subscript 0 end cell row cell x equals x subscript 0 end cell end table close end cell row cell not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x equals x subscript 0 end cell row cell x equals negative 4 x subscript 0 end cell end table. close end cell end table

Tọa độ điểm N là điểm có hoành độ là:

x subscript N equals negative 4 x subscript 0 not stretchy rightwards double arrow N open parentheses negative 4 x subscript 0 semicolon open parentheses 4 x subscript 0 plus 1 close parentheses squared open parentheses 4 x subscript 0 minus 2 close parentheses close parentheses

Khi đó:

MN equals square root of open parentheses negative 5 straight x subscript 0 close parentheses squared plus open square brackets open parentheses 4 straight x subscript 0 plus 1 close parentheses squared open parentheses 4 straight x subscript 0 minus 2 close parentheses minus open parentheses straight x subscript 0 minus 1 close parentheses squared open parentheses straight x subscript 0 minus 2 close parentheses close square brackets squared end root not stretchy left right double arrow MN equals square root of 25 straight x subscript 0 superscript 2 plus open parentheses negative 65 straight x subscript 0 superscript 2 plus 15 straight x subscript 0 close parentheses squared end root equals 5 open vertical bar straight x subscript 0 close vertical bar square root of 1 plus open parentheses 3 minus 13 straight x subscript 0 close parentheses squared end root equals 5 open vertical bar straight x subscript 0 close vertical bar square root of 169 straight x subscript 0 superscript 2 minus 78 straight x subscript 0 plus 10 end root

Theo giả thiết 

not stretchy rightwards double arrow 5 open vertical bar straight x subscript 0 close vertical bar square root of 169 straight x subscript 0 superscript 2 minus 78 straight x subscript 0 plus 10 end root equals 2 square root of 6 not stretchy left right double arrow open parentheses 25 straight x subscript 0 superscript 2 close parentheses open parentheses 169 straight x subscript 0 superscript 2 minus 78 straight x subscript 0 plus 10 close parentheses equals 24

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = ax 4 + bx 2 + c có đồ thị như hình vẽ bên. Tính tổng S = 2 a + b + c

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG