Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm điểm cực trị của hàm số y = 2 sin ( x ) − cos ( 2 x )

Tìm điểm cực trị của hàm số 

R. Roboteacher111

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

TX D D = R y ′ = 2 cos ( x ) + 2 sin ( 2 x ) = 0 ⇔ 2 cos ( x ) + 2.2 sin ( x ) . cos ( x ) = 0 ⇔ cos ( x ) ( 1 + 2 sin ( x ) ) = 0 ⇔ cos ( x ) = 0 1 + 2 sin ( x ) = 0 ⇔ cos ( x ) = 0 sin ( x ) = − 2 1 ​ ⇔ x = 2 π ​ + kπ x = − 6 π ​ + k 2 π ( k ∈ Z ) x = 6 7 π ​ + k 2 π ta c o ˊ y ′′ = − 2 sin ( x ) + 4 cos ( 2 x ) t ha y : x = 2 π ​ + k π ( k ∈ Z ) v a ˋ o y ′′ ⇒ y ′′ = − 6  = 0 ⇒ Đ i ể m c ự c tr ị x = − 6 π ​ + k 2 π ( k ∈ Z ) v a ˋ o y ′′ ⇒ y ′′ = 3  = 0 ⇒ Đ i ể m c ự c tr ị x = 6 7 π ​ + k 2 π ( k ∈ Z ) v a ˋ o y ′′ ⇒ y ′′ = 3  = 0 ⇒ Đ i ể m c ự c tr ị V ậ y h a ˋ m s o ^ ˊ y = 2 sin ( x ) − cos ( 2 x ) c o ˊ c a ˊ c đ i ể m c ự c t r ị t ạ i x = 2 π ​ + kπ x = − 6 π ​ + k 2 π ( k ∈ Z ) x = 6 7 π ​ + k 2 π

150

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x + x 2 − 4 x + 5 ​ . Lập phương trình tiếp tuyến của đường cong tại giao điểm của nó với trục tung

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG