Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm điểm biểu diễn số phức thỏa mãn: ∣ z ∣ = 2 .

Tìm điểm biểu diễn số phức thỏa mãn: .

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

z = a + bi ∣ z ∣ = 2 ⇔ a 2 + b 2 = 4 ⇒ M(z) thuộc đường tròn tâm O bán kính 2.

z = a + bi

M(z) thuộc đường tròn tâm O bán kính 2.

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: z 4 + 2 z 3 + 3 z 2 + 2 z + 2 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG