Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm điểm biểu diễn của số phức trong mặt phẳng tọa độ Oxy ? A. B. C. D.

Tìm điểm biểu diễn của số phức z space equals space fraction numerator 1 over denominator 2 space minus space 3 i end fraction   trong mặt phẳng tọa độ  Oxy ?

A. open parentheses 2 over 13 semicolon 3 over 13 close parentheses

B. open parentheses fraction numerator negative 2 over denominator space space 13 end fraction semicolon 3 over 13 close parentheses

C. open parentheses fraction numerator negative 2 over denominator 13 end fraction semicolon space fraction numerator negative 3 over denominator 13 end fraction close parentheses

D. open parentheses 2 over 13 semicolon fraction numerator negative 3 over denominator 13 end fraction close parentheses

 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Suy ra là điểm biểu diễn số phức z đã cho.

Đáp án A

Suy ra  M open parentheses 2 over 13 semicolon 3 over 13 close parentheses là điểm biểu diễn số phức  z đã cho.

 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y = x 2 + 1 ​ 1 ​ có đạo hàm là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG