Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hai số khi biết tổng là 12 và tổng bình phương của chúng bằng 90. Hai số đó là.

Tìm hai số khi biết tổng là 12 và tổng bình phương của chúng bằng 90. Hai số đó là.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Giá trị lớn nhất của P = ∣ ∣ ​ z 2 − z ∣ ∣ ​ + ∣ ∣ ​ z 2 + z + 1 ∣ ∣ ​ với z là số phức thỏa ∣ z ∣ = 1 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG